I. SKYRIUS

ĮVADINĖ DALIS

 • UAB „Solar Plant“ (toliau – Įmonė), Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
 • UAB „Solar Plant“ vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

Naudojamos sąvokos

 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Įmonės socialinių tinklų paskyrose ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.
 • Slapukai (angl. – Cookies) – Įmonės interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje.

Naudodami slapukus siekiame gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje.

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) nustato UAB „Solar Plant“ į.k. 306124328, adresas R. Kalantos g. 161., Kaunas, el. paštas – info@solarplant.lt (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 2. Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi interneto svetainėje lt/ ir naudojasi svetainės informacija.
 3. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 4. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
  • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  • Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
  • Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
  • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

III. SKYRIUS

PAGRINDAS DUOMENŲ TVARKYMUI

UAB „Solar Plant“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įmonė tvarko interneto svetainės asmens duomenis šiais pagrindais:

 1. Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 2. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą;
 3. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės
 4. Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

IV. SKYRIUS

NAUDOJAMI SLAPUKAI

 1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
 2. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.
 1. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
 2. Internetinėje svetainėje lt/ naudojami šie slapukai:

Tipas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Domenas

Galiojimo terminas

Analitinis

    ga

Naudojamas įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą

Solarplant.lt

2 metai

 

Tipas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Domenas

 

Galiojimo terminas

   

svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėje

Solarplant.lt

 

_gat

Naudojamas kontroliuoti interneto tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui.

1 minutė

_gid

Naudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti tinklapio lankytojus.

24 valandos

Funkcinis

_hjid

Priskiria vartotojui unikalų numerį, atpažįstamą kito apsilankymo metu.

1 metai

    zlcid

Naudojamas atpažinti vartotojo prisijungimo įrenginio tipą (kompiuteris/mobilusis telefonas ir pan.)

24 valandos

    zlcmid

Naudojamas atpažinti vartotojo prisijungimo įrenginio tipą (kompiuteris/mobilusis telefonas ir pan.)

1 metai

    zlcstore

Neklasifikuojamas.

24 valandos

Trečiųjų šalių

_fbp

„Facebook“ naudojamas slapukas reklaminių produktų, tokių kaip realiojo laiko kainų siūlymas iš trečiųjų šalių reklamuotojams, serijai pristatyti.

3 mėnesiai

_hjid

Priskiria vartotojui unikalų numerį, atpažįstamą kito apsilankymo metu.

1 metai

IDE

Šis slapukas pateikia informaciją apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, ir apie reklamą, kurią vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas svetainėje.

9 mėnesiai

    gfp_64b

Naudojamas nustatyti ar vartotojas sutiko su slapukų naudojimu.

2 metai

test_cookie

Naudojama patikrinti, ar naudotojo naršyklė palaiko slapukus.

15 minučių

c_user

Naudojamas Facebook, nustato ar vartotojas pasirinko „būti prisijungus prie paskyros“ funkciją.

4 mėnesiai

datr

Naudojamas Facebook, nustato vartotojo prisijungimo naršyklės tipą.

2 metai

Trečiųjų šalių

fr

Naudojamas Facebook, pokalbių funkcijai palaikyti.

Solarplant.lt

2 metai

 

Tipas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Domenas

Galiojimo terminas

 

presence

Naudojamas Facebook, neklasifikuojamas.

 

Sesija

sb

Naudojamas Facebook, neklasifikuojamas.

Nuolat

spin

Naudojamas Facebook, neklasifikuojamas.

24 valandos

wd

Naudojamas Facebook, tinklapio optimizavimo tikslu.

10 dienų

xs

Naudojamas Facebook, nustato ar vartotojas pasirinko „būti prisijungus prie paskyros“ funkciją.

1 metai

1P_JAR

Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo naudojimąsi tinklapiu ir aplankytas reklamų svetaines.

1 mėnuo

ANID

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

10 mėnesių

CONSENT

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

19 metų

NID

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

7 mėnesiai

GPS

Vartotojui sutikus, nustato vartotojo buvimo vietą.

30 minučių

PREF

Naudojamas pateiki vartotojui aktualias reklamas.

8 mėnesiai

VISITOR_INF O1_LIVE

Nustato vartotojo pirmenybinius pasirinkimus platformoje „YouTube“

6 mėnesiai

YSC

Naudojamas stebėti įkeltus vaizdo įrašus.

Sesija

 1. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus
 2. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
 1. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 1. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
 2. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

V. SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės
 2. Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

VI. SKYRIUS

DUOMENYS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 1. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus
 2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir
 3. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai
 4. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius
 5. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais.

JŪSŲ TEISĖS

 1. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų
 2. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
  • Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums paštu info@solarplant.lt
 3. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų
  • Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@solarplant.lt
 4. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
  • Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@solarplant.lt
 5. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
  • Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@solarplant.lt
 6. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
  • Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums e paštu info@solarplant.lt
  • Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba e paštu ada@ada.lt.

VII.   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės
 3. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt. dienos.
 1. Duomenų valdytojas turi teisę pakeisti Politiką.
 2. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje
 1. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
 1. Ši Privatumo politika nustatyta 2022 m. rugsėjo 1d.

Back
Registruokitės pokalbiui
Registruokitės konsultacijai

  Palikite savo kontaktinę informaciją, o Solarplant konsultantai su Jumis kuo greičiau susisieks!